Dom upokojencev Sevnica
Dom upokojencev Brežice DUO Impoljca
Dom upokojencev Brežice DUO Impoljca

Sprejem, premestitev in odpust uporabnika se izvaja na podlagi Pravilnika o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva (Ur.list RS št. 38/04 in spremembe). Postopek za sprejem v dnevno varstvo v domu se prične z vložitvijo prošnje za sprejem v dom.
Dokumentacija za dnevno varstvo je enaka dokumentaciji za sprejem v dom.
Prošnjo za sprejem v dom lahko prosilec odda po pošti ali osebno na sedežu doma pri socialni delavki vsak delovni dan od 7. do 15.ure, ob sredah od 9. do 17.ure.
Za sprejem v dnevno varstvo v DU Sevnica je potrebno vložiti naslednje dokumente:

 • Prošnjo za sprejem ali premestitev v institucionalno varstvo
 • Zdravniško mnenje osebnega zdravnika
 • Izjavo o plačilu oziroma doplačilu socialnovarstvene storitve
 • Pooblastilo za zastopanje (v kolikor prošnje ne vlaga prosilec sam)
 • Ob samem sprejemu je potrebno predložiti še :
 • osebno izkaznico
 • kartico zdravstvenega  zavarovanja

Dom upokojencev bo vsakega prosilca, ki bo izpolnjeval pogoje, na osnovi sklepa komisije za sprejem, premestitev in odpust uvrstil na čakalno listo po datumu prejema  prošnje. Pri sprejemu v dom se upoštevajo naslednji kriteriji:

 • vrstni red vložitve prošnje oziroma dolžina čakalne dobe
 • bližina stalnega bivališča prosilca
 • zdravstveno stanje prosilca
 • bližina stalnega bivališča svojcev
 • drugi socialni razlogi, ki lahko pomembno vplivajo na nujnost čimprejšnjega sprejema

Ob sprejemu v dom stanovalec z domom sklene dogovor o vrsti, obsegu, trajanju in plačevanju storitev.

© 2024 DUO Impoljca, Vse pravice pridržane.